Webpsykologen - Psykologi på Nett

Skrivelysten

Vi ønsker skrivelystne filosofer og andre hjertelig velkomne som skribenter på WebFilosofen.no. Vi er alltid ute etter ny kunnskap, velbegrunnede meninger og berikende ideer. Dersom ditt bidrag blir antatt, vil du få din egen presentasjon (eventuelt med bilde) under bidragsytere her på siden. Det kan være en god mulighet til å lufte sine ideer og bli synlig som fagperson eller skribent. Ønsker du å bli forfatter på WebFilosofen? Ta kontakt!

WebFilosofen er et datterprosjekt av WebPsykologen. Disse to sidene fungerer på samme måte, men de har litt ulike innfallsvinkler og temaer. Dersom du kunne tenke deg å skrive for oss, men er mer interessert i psykologi enn filosofi, kan du henvende deg via vår skribentside på WebPsykologen.no.  

Hvem kan skrive?

I prinsippet vil WebFilosofen vurdere alle innsendte bidrag. Vi ønsker artikler med et tydelig budskap og et faglig relevant innhold. Det er i utgangspunktet ingen formelle krav til utdannelse som skribent på WebFilosofen, men vi antar kun tekster som har en god faglig eller teoretisk forankring. Vi ønsker innlegg av retorisk høy kvalitet og spennende ideer presentert på en fornuftig måte. Innleggene kan godt anspore til debatt og diskusjon, men innlegg som presenterer sitt innhold på en lukket eller ekskluderende måte, vil i all hovedsak bli avvist.

Det er WebFilosofen som vurderer innsendte artikler og tar stilling til krav om kvalitet og nytteverdi i hvert enkelt tilfelle. Alle bidragsytere vil få en skriftlig tilbakemelding.

Hva bør artiklene handle om?

I utgangspunktet er WebFilosofen interessert i alle artikler som på en eller annen måte gir forståelse og innsikt i menneskets eksistensielle grunnvilkår og samfunnets beskaffenhet. Vi er åpne for ulike visdomstradisjoner fra hele verden. På sikt ønsker vi å lage et slags koldtbord av ideer fra alle verdens hjørner. Som nevnt i beskrivelsen av WebFilosofens målsetninger, ønsker vi å forstå tilværelsen på bakgrunn av ulike teoretiske retninger og forklaringsmodeller. Vi tror simpelthen ikke at det finnes én enkelt modell som bebor noen endelig “sannhet”. De fleste perspektiver bebor likevel små bruddstykker av en større meningsgehalt. Filosofen og psykologen Ken Wilber uttrykker det slik: ”They are all simply partial snapshots of the Great River of Life, and they are all useful when looking at the River from that particular angle” (wilber, 2001, p. 6). Til tross for enkeltmodellens utilstrekkelighet, betyr det ikke at de er ubrukelige. Det betyr simpelthen at vi må inkludere disse modellene på veien mot en mer integrert forståelse og helhetstenkning når vi skal undersøke hvordan mennesket konstruerer sine tilværelsesprosjekter. Dersom du tror du kan bidra i denne prosessen, ønsker vi dine synspunkter velkomne. Du står altså rimelig fritt i forhold til valg av tema og innfallsvinkel. Det viktigste er at du skriver av interesse og fra et ønske om å formidle noe viktig til WebFilosofens lesere.

Tenk gjerne gjennom hvilken lesegruppe du henvender deg til med din artikkel. På WebFilosofen har vi mange kategorier. De fleste kategoriene henvender seg til folk flest, mens enkelte kategorier er mer vinklet mot fagfolk og studenter innenfor humanistiske fag og spesielt psykologi, helsefag og filosofi. Dersom du sender in et bidrag, bør du skrive litt om hvilken målgruppe du skriver for.

Tema i forhold til kategorier

I første omgang har WebFilosofen delt inn menneskets ulike tanketradisjoner og livspraksis i  åtte ulike kategorier. Dersom ditt bidrag passer inn under en bestemt kategorier, er det fint om du redegjør for dette ved innsending av materiale. I løpet av 2010 vil WebFilosofen primært satse på artikler innenfor følgende kategorier:

Tanken bak de ulike kategoriene har vi beskrevet her.

Fordeler ved å skrive for WebFilosofen

Først og fremst håper vi på bidragsytere som ønsker å formidle noe viktig. Vi håper at forfatteren er drevet av formidlingslyst og engasjement.

Utover dette kan publisering på WebFilosofen være en god måte å profilere seg som fagperson og få et publikum for sine ideer.

Studenter innenfor psykologifeltet med faglige ambisjoner kan vinne oppmerksomhet ved å gjøre seg kjent gjennom artikler her på siden.

Alle antatte bidrag vil promoteres av WebFilosofen via diverse kanaler på internett, og forfatteren vil få anledning til å skrive litt om seg selv og sitt arbeid her på hjemmesiden. Dersom du for eksempel skriver en bok eller driver med foredragsvirksomhet, kan det å bli synlig på internett og WebFilosofen gi deg verdifull publisitet og en mulighet til å reklamere for deg selv.     

Fagutvikling og fagformidling er på sett og vis hoveddrivkraften bak WebFilosofen, og dermed ønsker vi selvfølgelig at innovative fagfolk kan få en mulighet til å spre sine ideer til et så stort publikum som mulig. Vi ønsker at man som bidragsyter på WebFilosofen kan være med å åpne for nyskapende ideer forankret i ulike visdomstradisjoner. Vi håper at artiklene kan anspore til en slags filosofisk livspraksis som videre kan brukes av leserne for mer innsikt, balanse og trivsel i eget liv og i relasjon til andre mennesker og andre kulturer.

Eierforhold

Før artikkelen er antatt og publisert på WebFilosofen.no, er materiale helt og holdent forfatterens eiendom. Bidrag til vurdering vil bli behandlet konfidensielt og vi garanterer at ingen andre eller uvedkommende får innsyn i teksten før den eventuelt publiseres. Artikkelen vil heller ikke bli publisert før vi har skriftlig samtykke fra deg som forfatter. I forkant av en slik publisering vil vi lage en ryddig avtale som sikrer dine interesser som forfatter.

Etter at bidraget er publisert, er det imidlertid å anse som WebFilosofens eiendom. Det betyr at det ikke kan publiseres andre steder uten samtykke fra WebFilosofen. Det betyr også at du som forfatter må innhente tillatelse fra WebFilosofen dersom du ønsker å publisere artikkelen på egenhånd eller i et annet tidsskrift. I et slikt tilfelle vil WebFilosofen imidlertid alltid være medgjørlige og velvillige til at du som forfatter og fagperson skal få mest mulig ut av dine faglige investeringer.

WebFilosofen ønsker primært originalbidrag som ikke er publisert annet sted. Dog er det i enkelte tilfeller mulig å få tillatelse til å publisere bidrag som ikke er eksklusivt skrevet for WebFilosofen, men i slike tilfeller må vi informeres og lage en avtale på forhånd.

Faglig Ansvar

Dersom ditt bidrag inkluderer kasuistikk eller historier fra virkeligheten, er det ditt fagetiske ansvar å sørge for fullstendig anonymisering eller innhenting av tillatelse fra berørte parter.

Du som forfatter har ansvar for å oppgi kilde ved referanse eller bruk av andres arbeid. Plagiater aksepteres ikke.  

Manuskriptet

Vi ønsker et klart budskap i en strukturert og lesevennlig fremstilling. Man bør starte et innlegg med en kortfatet oppsummering av artikkelens innhold, en ingress, hvor hovedbudskapet eller problemstillingen kommer tydelig frem. I denne korte innledningen kan man gjerne stille et spørsmål eller komme med en påstand som senere blir gjenstand for drøfting. Innledningen bør reflektere hovedbudskapet og gjengi artikkelens omdreiningspunkt.

En god regel er at man skriver så kort som innholdet tillater. Det er som regel de artiklene med en godt innstrammet struktur og et tydelig poeng som vinner flest lesere. Spør deg selv om et avsnitt kunne vært kortere formulert uten å miste poengets tyngde.

Avslutt gjerne en artikkel med en kortfattet og poengtert oppsummering av hovedresonnementene og konklusjonene i ditt innlegg. 

Er du skribenten vi leter etter? Ta kontakt!

Kilde

Wilber, Ken (2001): A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality. Shambhala Publications, USA. 

/ Del via e-post

Webdesign av Comfyrene
Copyright © 2009 - 2019 WebFilosofen.no. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av tekst on innhold er ikke tillat uten godkjenning fra WebFilosofen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.