Webpsykologen - Psykologi på Nett

Kurstilbud

I tillegg til å drive WebPsykologen.no og WebFilosofen.no, er jeg aktiv i forhold til kursvirksomhet, veiledning, undervisning, workshops og gruppeterapi. Via WebPsykologen driver jeg forskjellige typer kursvirksomhet og terapigrupper med forankring i psykologi. Her på WebFilosofen har jeg også et lite utvalg av kurstilbud som i større grad baserer seg på filosofi. Her drar vi blant annet veksel på visdomstradisjoner fra øst til vest i kurs som handler om praktisk livsfilosofi og vekst i forhold til mange ulike tanketradisjoner. Jeg påtar jeg meg gjerne oppdrag og kan tilby skreddersydde opplegg tilpasset de fleste behov. Mitt mål er også her å anspore til nye forståelser og dypere innsikt på de arenaer hvor mennesker møter mennesker. Jeg garanterer å bidra med både inspirasjon, refleksjon og irritasjon, noe som i alle fall skaper bevegelse, og dermed en mulighet for nytenkning og eventuelt forandring. Ta kontakt for spørsmål eller avtaler.

Dersom du ikke finner de temaene eller det kurset du var på jakt etter her, kan det likevel hende at vi kan hjelpe deg. På WebPsykologen har vi et langt større utvalg av kurs, selvhjelpsprogrammer og terapigrupper. WebPsykologen har i større grad sin forankring i den psykologiske tradisjonene med interesse både for kognitiv psykologi, psykoanalyse, dynamisk psykologi, nevropsykologi, eksistensialisme, mindfulness og mye mer. WebPsykologens kurstilbud finner du her.

Tid, sted og omfang

 

  • Varighet og omfang kan avtales og tilpasses etter behov.
  • Jeg tar på meg alt fra et kveldsseminar til en hel kurshelg eller mer omfattende kursopplegg med ukentlige møter over en lengre periode. Dette kan eksempelvis være aktuelt i forhold til selvutviklingskurs.
  • Kurshelger og enkeltoppdrag kan jeg gjøre hvor som helst både i og utenfor Norge.
  • Selvutviklingskurs, som krever kontinuitet over en viss tid, foregår fortrinnsvis i Agderfylkene, men det gjøres unntak.  

 

Østlige og vestlige visdomstradisjoner i selvutvikling

 

På disse kursene møtes Østen og Vesten til dialog om selvutvikling

Det er ingen tvil om at mennesker, også i vesten, har vært opptatt av østlig mystikk i mangfoldige år. Vår tilgang til alle verdens visdomstradisjoner er nå et faktum. Våre bestrebelser på å integrere virkningsfulle elementer fra ”eksotiske” tradisjoner i egen kultur, er godt i gang. Likevel regjerer det en viss skepsis i forhold til blant annet meditasjon og yoga som begrep og behandlingsform, og sannsynligvis er det fremdeles en ganske lang vei å gå før vi kan dra veksel på verdensomspennende erfaringer i vår behandlingspraksis og personlige utvikling.

Østlige og vestlige tradisjoner i psykologisk utvikling har vært et sentralt tema for meg i mange år. I disse foredragene/kursene fokuserer jeg på forholdet mellom vestlig psykologi og østlige tradisjoner. Marsha Linehans begrep om mindfullness, Eckhart Tolles tilstedeværelse i nuet og varianter av Zen Buddhisme er interessante og høyst relevante utgangspunkt for selvutvikling og personlig vekst, spesielt når det kombineres med en mer intellektuell innsiktsorientert psykologi.

Meditasjon er en teknikk som har potensial til å influere ganske betydelig på menneskets nevrobiologi, samtidig som det synes å påvirke menneskets psykologiske velbefinnende på en litt annen måte enn psykoterapi. Som psykolog i møte med Zen Buddhisme har forskjellen på psykoterapi og de meditative strategiene hatt en tendens til å forvirre. I Zen blir man fortalt at hensikten er å heve seg over, transcendere eller se gjennom sitt eget Ego, mens man i psykoterapi får hjelp til å styrke, befeste og forankre det samme Ego. Dette synes umiddelbart motstridende. Som psykolog er man skolert innenfor en rekke skoler som alle har et bud på hvordan man skal løse konfliktene som Ego står ovenfor. Man undersøker sine ubevisste impulser, sine selvkritiske tilbøyeligheter og omgivelsenes krav for å stålsette vårt eget Ego i forvaltning av vår mentale økonomi.

Rundt dette er det bygget et enormt teoretisk rammeverk som gir mening, i alle fall til man konfronteres med buddhistisk filosofi. Plutselig blir man forevist selvutviklingsstrategier som tilsynelatende hopper bukk over hele den mentale konstruksjonen som jeg her har kalt Ego. Hvem har rett? Skal jeg som behandler tilstrebe å styrke pasientens Ego og eventuelt bistå med konfliktløsning, eller skal jeg presentere pasienten for Østens tradisjoner og bevege meg inn på et terreng hvor Egos innflytelse kommer i andre rekke og gradvis dementeres.

Spørsmålet er om meditasjon og psykoterapi er på kollisjonskurs, eller om de to perspektivene henvender seg til ulike nivåer i menneskets Selv. Jeg vil påstå at det ikke foreligger noen uoverensstemmelse mellom de to perspektivene, men at de faktisk reflekterer en ganske reell forskjell i menneskets ulike bevissthetsnivåer. Det er sistnevnte påstand jeg vil kvalifisere gjennom kurset og anspore alle deltakere i retning av nye innfallsvinkler til livskvalitet og mental helse.

Du vil finne flere artikler om dette tema på WebFilosofens sider. WebPsykologen har også en liten avdeling som tar for seg forholdet mellom østlige og vestlige innfallsvinkler til selvutvikling. På WebPsykologen poster jeg artikler om dette temaet under kategorien Livsfilosofi.

Kurs eller selvutviklingsgrupper basert på praktisk livsfilosofi

 

Disse kursene vil peke mot nye avdelinger i livets bokholderi og anspore til refleksjon og ettertanke. Kurset ønsker å bevege oss mot nye tankebaner og andre perspektiver i møte med tilværelsens utfordringer.

”Språket er tanken” skrev den østerrikske filosofen Ludwig Wittgenstein, og muligens er det menneskets forvaltning av en rikholdig tankeverden som stadfester vår særegne posisjon i verden. Språket fungerer som representasjoner for virkeligheten, men i tillegg åpner språket for en sosial virkelighet som er vesensforskjellig fra den ”virkelige” virkeligheten. Når man har et språk har man mulighet for å operere med en fiktiv verden hvor man kan forestille seg hvordan det ser ut i London, uten at man noensinne har vært i England eller sett bilder av Madame Tussaud. Det holder at noen har gitt en beskrivelse av byen, hvorpå den plutselig eksisterer som en by i vår tankeverden. Språket åpner opp for en fiktiv bohave på samme måte som drømmen, og hvordan vi møblerer vår fiktive virkelighet med tanker og konsepter, er noe vi drøfter med hverandre gjennom forskjellige språkspill. På sett og vis ”erobrer” mennesket verden gjennom språket. Det finnes så vidt vi vet ikke andre organismer som spontant viser tegn på fantasi og kreativitet i samme grad som mennesket. Språket er med på å skape konvensjoner og føringer for menneskeheten, og på en slik bakgrunn er det nærliggende å tro at språket står ansvarlig for store deler av vår særegne menneskelighet.

Moses, Confucius, Mohammed, Jesus, Platon og Nietzsche er alle sammen døde, men de har likevel en ganske levende innflytelse på mennesker den dag i dag. Det er i hovedsak fordi deres signaler er overført til kommende generasjoner via vårt raffinerte symbolsystem. Disse systemene handler ikke bare om språk, men også om kunst, musikk, ritualer og subtile vaner hvor kulturen overføres fra generasjon til generasjon på en stilltiende, men innflytelsesrik måte. Aristoteles, Hitler, Marx, Newton, Shakespeare og Ibsen påvirker fremdeles enkelte deler av det kulturelle og samfunnsmessige klima, og et slikt mektig ekko fra avdøde personligheter og tanketradisjoner hadde ikke vært mulig uten den finurlige egenskapen som hefter ved menneskets evne til å forvalte og manipulere tilværelsen ved hjelp av symboler.

Filosofi er ikke bare en teoretisk abstraksjon, men et verktøy for innsikt og utvikling. Disse foredragene egner seg godt med innslag av dialog og refleksjon. Målet er å bevege oss intellektuelt og emosjonelt i retning av nye måter å se verden på og nye livsorienteringer som åpner for flere muligheter. Det nytter ikke å være passiv når det dreier seg om livsfilosofi og dens praktiske implikasjoner.

Disse temaene kan enten utforskes gjennom én eller flere kurskvelder, men det egner seg også i forhold til selvutviklingsgrupper. I gruppesammenheng vil WebFilosofen som regel starte med å presentere et tema eller en måte å tenke på, hvorpå man deretter drøfter og utforsker dette temaet i gruppen. En gruppe kan bestå av fem til ti personer og WebPsykologen vil fungere som en gruppedeltager etter at ”scenen er satt”. På denne måten kan man bruke seg selv, sine egne tanker, følelser og opplevelser på en mer direkte måte i forhold til tema.

Priser på Kurs, Foredrag og Selvutviklingsgrupper

 

Priser varierer avhengig av bestilling og oppdragets omfang.

En kurskveld                                       3000 kr

En kursdag                                          7000 kr

Selvutvikling i gruppe                            200 kr pr. gang med åtte deltakere (Halvannen time)

Ta kontakt

 

Er du interessert i noe av dette for deg selv, din vennegjeng, dine kolleger eller din bedrift? Ta kontakt med Psykolog Sondre Risholm Liverød via kontaktskjema eller på telefon 92056987. Dersom jeg ikke er tilgengelig op telefon, vil jeg ringe deg opp så snart jeg har anledning.

/ Del via e-post

Webdesign av Comfyrene
Copyright © 2009 - 2019 WebFilosofen.no. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av tekst on innhold er ikke tillat uten godkjenning fra WebFilosofen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.